Om alles op elkaar af te stemmen, dat houd het leuk

Nabij de Staartweg in Urk is een nieuwe wijk aangelegd, hierdoor komt er vanuit de wijk meer verkeer via de Nagel naar de Staartweg. Om het gebied verkeersveilig te maken wordt de huidige T-splitsing nu omgebouwd tot een rotonde. Fred Henniphof, Buro Noord, treedt bij dit project op als Projectleider.

Seizoen afhankelijk

Om de nieuwe rotonde aan te leggen moet er ruimte gemaakt worden. De watergang die langs de weg liep is verlegd. Daarbij werd er rekening gehouden met de seizoenen. De watergang kon niet in de zomer verlegd worden, deze watergang is erg belangrijk voor de akkerbouw in de polder omdat in de zomer –via deze watergang- water vanuit het IJsselmeer de Noordoostpolder wordt ingelaten. Deze werkzaamheden moesten daarom in de winter worden uitgevoerd.

De bodem op en rondom Urk is erg zettingsgevoelig. Om zettingen in de toekomst te beperken is eerst een periode een voorbelasting van 1,50m zand aangebracht op de locatie waar de nieuwe rotonde gerealiseerd wordt. Hierdoor zijn zettingen in de ondergrond versneld opgetreden. De voorbelasting is inmiddels ontgraven en onder de rotonde worden nu lichte ophoogmaterialen (yalibims van het Griekse eiland Yali) aangebracht om zo min mogelijk extra belasting op de bodem aan te brengen.

Compenseren van natuur

Fred legt uit: “Naast de huidige T-splitsing ligt een stuk natuurgebied, het Staartreservaat. De Gemeente heeft voor het project een stukje grond nodig wat onderdeel is van het Staartsreservaat. Er mag een stuk grond weggehaald worden als dit maar voldoende gecompenseerd wordt door een nieuw stuk natuur aan te leggen. De Gemeente heeft deze werkzaamheden gecompenseerd door in het gebied o.a. stuwtjes en natuurlijke oevers aan te leggen.”

Ook ecologisch én archeologisch onderzoek

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van dit project is er ecologisch onderzoek uitgevoerd door de ecologen van GRAS Advies. In de Noordoostpolder komt de rugstreeppad –een migrerende beschermde paddensoort- op veel plekken voor. Tijdens het onderzoek wordt er ’s avonds geluisterd naar het gezang van de kikkers, zo kan er bepaald worden of ze al dan niet aanwezig zijn in het Staartsreservaat. Ook is er archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd(heeft de gemeente zelf door een ander buro laten doen. ,

In goede banen leiden 

Fred: “We hadden tijdens het project ook te maken met kabels en leidingen die langs de huidige weg lagen. Urk heeft drie hoofdtoegangswegen, waaronder de Staartweg. Langs de weg liggen –naast veel kleinere kabels en leidingen, twee grote hogedruk gasleidingen en een persleiding waarmee al het vuile water van Urk naar het rioolzuiveringsinstallatie wordt verpompt. Dat is een gigantische leiding, die moest ook verlegd worden. Wij konden pas de persleiding verleggen als die twee gasleidingen eerst waren verlegd. Om alles op elkaar af te stemmen en in goede banen te leiden met een strakke planning, dat houd het leuk.”

In mei 2019 is het project aan de Staartweg volledig afgerond.